Pliki cookies i polityka prywatności

Pliki cookies i polityka prywatności

Ostatnie uaktualnienie: 15 maja 2020 r.

Stowarzyszenie WOPR Zielona Góra przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych jej informacji. Jednym z podstawowych obowiązków WOPR Zielona Góra jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych (określanych również jako „informacje umożliwiające identyfikację osoby”) zgromadzonych za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego.

WOPR Zielona Góra gromadzi tylko takie dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające jej serwis internetowy, aby przekazywać im informacje i/lub dostarczać usługi, a także informacje na temat możliwości zatrudnienia bądź – w przypadku odrębnego, wyraźnego zamówienia – także informacje o charakterze marketingowym.
Prosimy zapoznać się z niniejszą polityką prywatności („Polityka prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób WOPR Zielona Góra gromadzi, wykorzystuje i chroni przekazane jej dane osobowe.

Postanowienia ogólne

1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://wopr.zgora.pl jest Stowarzyszenie WOPR Zielona Góra (zwane dalej „WOPR Zielona Góra”) z siedzibą w Zielonej Górze, Plac Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra, adres do doręczeń: ul. Piotra Michałowskiego 81, 65-140 Zielona Góra, NIP 9292032022, REGON 385503582, adres poczty elektronicznej: kontakt@wopr.zgora.pl.

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również wniosków dotyczących woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym administratorem danych osobowych (dalej zwanym "ADO") Piotrem Poźniakiem na adres kontakt@wopr.zgora.pl.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. WOPR Zielona Góra na bieżąco podejmuje wszelkie działania w celu uzyskania pełnej zgodności swoich praktyk z przepisami wskazanymi w ust. 3 oraz wszelkimi innymi europejskimi i polskimi regulacjami prawnymi odnoszącymi się i/lub regulującymi przetwarzanie danych osobowych.

5. WOPR Zielona Góra dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nią dane są:
a) przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy oraz świadczenie usług w ramach prowadzonej przez WOPR Zielona Góra działalności.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO stanowiący, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. WOPR Zielona Góra przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię/imiona i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) ewentualne inne dane podane przez Państwa.

4. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w
zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. WOPR Zielona Góra nie zbiera o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

5. WOPR Zielona Góra nie sprzedaje danych osobowych oraz nie udostępnia ich innym
podmiotom bez Państwa zgody i wiedzy, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Przechowywanie i usuwanie danych

1. WOPR Zielona Góra podejmuje kroki w celu maksymalnego ograniczenia okresu
przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą u nas przetwarzane przez okres trwania/wymiany korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych członków i będą dalej przetwarzane w celu realizacji celów statutowych, albo zostaną usunięte.

3. W przypadku czytelnego dla nas zakończenia rozmów z Państwa strony, dane zostaną
niezwłocznie usunięte z bazy danych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.

4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez
okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

5. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wykonania
celów statutowych, chyba że strony postanowią inaczej.

Prawo do cofnięcia zgody, prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

1. Zawiadamiamy, że przetwarzanie przez WOPR Zielona Góra powierzonych jej danych
osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie odbywa się również z uwagi na wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO, ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, jak również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

2. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie i dowolnej formie (e-mail, pismo, rozmowa telefoniczna). Konsekwencją cofnięcia zgody będzie rezygnacja z członkostwa w WOPR Zielona Góra lub uczestnictwa w poszczególnych kursach / szkoleniach. WOPR Zielona Góra informuje również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez Kancelarię danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.

4. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez WOPR Zielona Góra Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić WOPR Zielona Góra o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

5. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania WOPR Zielona Góra, aby przesłała Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Informujemy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa WOPR Zielona Góra otrzymało. Zważywszy na fakt, że dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej oraz elektronicznej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez WOPR Zielona Góra dokumentów tekstowych w formacie .pdf lub wysłania danych zaszyfrowanym e-mailem.

6. Wszystkie powyższe sprawy można zgłosić WOPR Zielona Góra w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@wopr.zgora.pl, w formie listu wysłanego bezpośrednio na adres korespondencyjny WOPR Zielona Góra lub osobiście w siedzibie WOPR Zielona Góra.

7. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Oznacza to, że do czasu cofnięcia zgody WOPR Zielona Góra ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

8. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi na działania lub zaniechania WOPR Zielona Góra do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze Unii Europejskiej, tj. podlegającym przepisom RODO 

1. WOPR Zielona Góra współpracuje z podmiotami trzecimi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, w zakresie realizowanych celów statutowych. 

2. WOPR Zielona Góra nie przekazuje podmiotom określonym w ust. 1 żadnych danych osobowych swoich klientów bez wyraźnej, uprzedniej ich zgody. Dane takie zostają przekazane z chwilą uzyskania zgody po wcześniejszym poinformowaniu o powodzie, celu i zakresie przekazanych danych osobowych. 

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim prowadzącym działalność gospodarczą poza obszarem Unii Europejskiej, tj. niepodlegającym przepisom RODO

1. WOPR Zielona Góra nie współpracuje stale z podmiotami trzecimi prowadzącymi działalność zbliżoną do działalności statutowej WOPR Zielona Góra, znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej, tj. niepodlegającym przepisom RODO.

2. WOPR Zielona Góra korzysta z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez podmioty jak Facebook, Microsoft czy Google. Podmioty te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

3. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

4. WOPR Zielona Góra zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. – więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

5. W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój. 

6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
Bezpieczeństwo i integralność danych

WOPR Zielona Góra stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki WOPR Zielona Góra w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika, niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub polityk, regulacji lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji. Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe użytkownika zostały zebrane.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

WOPR Zielona Góra może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej polityki prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób WOPR Zielona Góra chroni dane osobowe użytkowników.
Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”)

1. Niniejsza polityka cookies (zwana dalej „ciasteczka cookies”) strony https://wopr.zgora.pl (zwana dalej „Stroną Internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny – Stowarzyszenie WOPR Zielona Góra (zwana dalej "Operatorem") z siedzibą pod adresem ul. Plac Pocztowy 3/5, 65- 305 Zielona Góra, adres do korespondencji ul. Michałowskiego 81, 65-140 Zielona Góra.

3. Strona Internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Operatora na Twoim urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki. Jeśli chcesz usunąć poszczególne pliki cookies, możesz wyszukać ich poprzez opcje swojej przeglądarki za pomocą hasła „wopr.zgora”.

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

7. W ramach niniejszej Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (ang. session cookies) oraz „stałe” (ang. persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

8. W ramach niniejszej Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz powrotu do witryny,

• funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować, 

• wydajnościowe pliki cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.

9. Operator niniejszej witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny. 

10. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z ciasteczkami cookies prosimy kierować na adres e-mail Operatora, tj. kontakt@wopr.zgora.pl

11. Zasady określone w ciasteczkach cookies podlegają prawu polskiemu.
Więcej informacji znajdą Państwo pod następującymi adresami:
http://www.google.com/analytics/terms/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245